Regulamin serwisu

§ 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
 2. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem internetowym: stolowka.online wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
 4. Ustawa o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);
 5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 6. Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: stolowka.online;
 7. Właściciel Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem do dnia 31 marca 2024 r. jest spółka pod firmą AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059944, NIP: 5260305644, REGON: 011559486, o kapitale zakładowym w wysokości 46.580.831,00 zł, wpłaconym w całości, natomiast od dnia 1 kwietnia 2024 r. jest to spółka pod firmą Czerska 8/10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001053094, NIP: 5214032371, REGON: 526132993, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł; numer telefonu: 22 555 60 00 numer telefonu dla Klientów z zagranicy: +48 22 555 60 00, e-mail: stolowka@agora.pl;
 8. Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający z Serwisu;
 9. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług przez Serwis;
 10. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu;
 11. Sprzedawca – do dnia 31 marca 2024 r. spółka pod firmą AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059944, NIP: 5260305644, REGON: 011559486, o kapitale zakładowym w wysokości 46.580.831,00 zł, wpłaconym w całości, natomiast od dnia 1 kwietnia 2024 r. jest to spółka pod firmą Czerska 8/10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001053094, NIP: 5214032371, REGON: 526132993, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł; numer telefonu: 507-095-600, numer telefonu dla Klientów z zagranicy: +48 507-095-600, e-mail: stolowka@agora.pl;
 12. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy; czynne w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00; numer telefonu: 507-095-600, numer telefonu dla Klientów z zagranicy: +48 507-095-600; e-mail: stolowka@agora.pl;
 13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z Regulaminem;
 14. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 15. Klient – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 16. Towary – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie możliwe do zakupu w ramach Funkcjonalności Serwisu;
 17. Umowa Sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży zawierana ze Sprzedawcą, na podstawie, której Klient nabywa Towary;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
 3. zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień Towarów za pośrednictwem Serwisu;
 4. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu, jeśli takie zostaną oferowane przez Serwis.
 5. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
 6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Właściciela Serwisu na zasadach w nim przewidzianych.
 8. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. W formularzach dostępnych w Serwisie wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika.

Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

Do prawidłowego działania Serwisu, niezbędne jest:

 • posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny;
 • posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera w aktualnej wersji;
 • posiadanie włączonej obsługi JavaScript i cookies;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • posiadanie aktywnego numeru telefonu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.

Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu.

Właściciel Serwisu nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Właściciel Serwisu nie gwarantuje, że informacje i dane zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.

§ 4. ZASTRZEŻENIA PRAWNE, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu z wyjątkiem przypadków, gdy Właściciel Serwisu wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
 3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Właściciel Serwisu zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 4. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Właściciel Serwisu jest uprawniony do wezwania Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi i zwolnić Serwis z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Właściciel Serwisu nie odpowiada za skutki uzyskania loginu i hasła do Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione
 7. Właściciel Serwisu nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie.
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu bez zgody Użytkownika. Postanowienie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Konsumentów.
 9. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego
 10. Ceny i koszty podane na stronach Serwisu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone są w złotych polskich.
 11. Ceny zamieszczone przy oferowanym Towarze nie zawierają ewentualnych, dodatkowych kosztów przesyłki.
 12. Ceną wiążącą za zamówiony Towar jest cena podana w Serwisie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Ta sama cena uwidoczniona jest w koszyku Zamówień przy wybranym Towarze.
 13. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, w tym wraz z kosztami ewentualnej wysyłki zgodnie z tabelą opłat przedstawiana jest w procesie składania Zamówienia w Serwisie po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności lub potwierdzana ustnie przez pracownika BOK przyjmującego Zamówienie w trakcie połączenia telefonicznego.
 14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 15. Sprzedawca może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Klient ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, rekomendowany jest uprzedni kontakt ze Sprzedawcą, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

§ 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik będący Konsumentem, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia 31 marca 2024 r. albo CZERSKA 8/10 z siedzibą w Warszawie od dnia 1 kwietnia 2024 r., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, drogą elektroniczną na adres e-mail: stolowka@agora.pl oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym ustępie, w/w umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku Konto Użytkownika (jeśli zostało założone) będzie bezzwłocznie usunięte przez Właściciela Serwisu. Użytkownik może również samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy Sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.

§ 6. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu usług Serwisu, jeżeli usługi Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:

 • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika

 • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

 • okoliczności uzasadniające reklamację;

 • podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 1. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Właściciel serwisu wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 2. Właściciel Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

 • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach lub dodatkach – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

 • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;

 • reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

 • zostanie złożona po upływie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin

 1. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Właściciel Serwisu poinformuje niezwłocznie Użytkownika.

 2. Reklamacje kierowane do Właściciela Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Właściciela Serwisu niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 3. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia.

 4. Odpowiedzi na reklamację Właściciel Serwisu udziela według własnego uznania:

 • pisemnie na adres reklamującego;

 • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.

 1. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu;

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu;

 • skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 7. REJESTRACJA W SERWISIE, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zakupy w Serwisie mogą być dokonywane przez Użytkowników zarejestrowanych (po założeniu Konta) lub bez rejestracji.

 2. Rejestracja Użytkownika i założenie Konta w Serwisie pozwala na zachowanie i dostęp do historii wszystkich dokonanych dotąd Zamówień oraz składanie kolejnych, bez konieczności ponownego wpisywania danych Użytkownika. Użytkownicy są obsługiwani w taki sam sposób, bez względu na zarejestrowanie lub brak rejestracji.

 3. Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system Serwisu będzie w stanie rozpoznać i zachować dane stałego Użytkownika Serwisu.

 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres do doręczeń. W procesie rejestracji w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło. Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez użytkownika niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zamówienie składane bez rejestracji wymaga każdorazowego wskazania ww. danych osobowych, zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć Konto i dokonywać za jego pośrednictwem zakupów w Serwisie. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz.

 6. Konto jest przypisane do Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać większą liczbę kont, jednak do każdego Konta musi być przypisany inny adres poczty elektronicznej. W przypadku promocji związanych z wartością lub asortymentem złożonych Zamówień, Zamówienia składane za pośrednictwem kilku Kont nie sumują się; w przypadku konkursów dla zarejestrowanych Użytkowników nagrody za udział w konkursie przyznawane są z tytułu zgłoszenia, przypisanego do jednego Konta.

 7. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym będącym jednocześnie linkiem do ustawienia indywidualnego hasła do swojego Konta.

 8. W ramach Serwisu Właściciel Serwisu może udostępniać usługę dodatkową w postaci newslettera. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ofert Serwisu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

 9. Po wyszukaniu interesującego Towaru w Serwisie, Użytkownik może od razu umieścić go w koszyku lub zobaczyć jego opis i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie, klikając na przycisk „Twój koszyk”.

 10.  Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do złożenia Zamówienia z rabatem o wartości kuponu. Klient uaktywnia kod rabatowy poprzez wpisanie kodu w pole „Kod kuponu”, które pojawi się po kliknięciu w napis „Kliknij tutaj, aby dodać kod” oraz po zaakceptowaniu go poprzez kliknięcie w pole „Zastosuj kupon”.

 11. Aby dokończyć składanie Zamówienia i dokonać zakupu należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres e-mail.

 12. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 13. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Sprzedawcę wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Sprzedawcy lub innym podmiotom.

 14. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy, Klient może kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w potwierdzeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient winien być dostępny dla Sprzedawcy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.

 15. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych Towarów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.

 16. Jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór zamówienia poprzez samodzielny odbiór zamówionych Towarów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru Zamówień prowadzonego przez Sprzedawcę.

 17. Przyjęcie każdego Zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres e-mail wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku zamówień składanych telefonicznie rozmowa telefoniczna kończy się po ustaleniu sposobu uiszczenia ceny za Zamówienie. Rozmowy prowadzone z pracownikiem BOK są utrwalane.

 18. Zamówienie płatne przelewem jest przygotowywane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę lub zewnętrznego operatora płatności.

 19. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości Zamówienia lub gdy Zamówienie obejmuje dużą liczbę danego Towaru, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem Zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez Klienta składającego Zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane dodatkową weryfikacją złożonego przez Klienta Zamówienia.

 20. W trakcie dokonywania wyboru Towarów (przed złożeniem Zamówienia), w koszyku (krok 1 z 2) można zmienić adres dostawy oraz adres do faktury/rachunku. Po kliknięciu na „zmień dane odbiorcy” lub „zmień dane zamawiającego” będzie można wprowadzić nowy adres lub wybrać istniejący adres z listy dostępnych adresów.

 21. Aby dokonać zmian w zamówieniu (po jego złożeniu), zmienić dane do faktury bądź adres do wysyłki, należy skontaktować się z BOK:

 • za pośrednictwem drogi elektronicznej na e-mail: stolowka@agora.pl;

 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 22 555 46 02 w godz. 9:00 – 17:00.

 1. Jeżeli Zamówienie zostało już przekazane do realizacji nie będzie możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.

 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia przez wybrane przez siebie dni powszednie. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

 • Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu;

 • Klient nieprawidłowo wypełnił formularz Zamówienia;

 • Klient podał nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane;

 • cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu;

 • Klient w okresie ostatnich 12 miesięcy złożył Zamówienie w Sklepie, wybierając opcję płatności na miejscu i nie odebrał Zamówienia;

 • cena nie została zapłacona przez Klienta we wskazanym terminie;

 • realizacja Zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. z przyczyn logistycznych, braku dostępności danego Towaru w określonym terminie);

 • wystąpiła siła wyższa.

§ 8. PŁATNOŚĆ, FAKTURY

Klient dokonuje płatności za Towary w sposób określony w Serwisie w procesie składania Zamówienia.

Klient jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Serwisie podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”.

Płatność za Towary może być dokonana:

 • na miejscu przy odbiorze Zamówienia (Klient uiszcza cenę upoważnionemu do tego pracownikowi Sprzedawcy) albo
 • za pośrednictwem operatora płatności (np.: PayU) w formie przez niego oferowanej (szybki przelew, blik, transakcja kartą kredytową/debetową). Operatorem płatności online jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399).

Klient wyraźnie upoważnia Sprzedawcę do wysyłania mu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika paragonów lub wygenerowanych rachunków za Zamówienie/-a. Jeżeli wymagana jest faktura, przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany wprowadzić na platformie odpowiednie dane podatkowe lub podać je bezpośrednio BOK.

§ 9. DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIENIA

Dostępne dla danego Zamówienia warianty dostawy Zamówienia oraz ewentualny koszt doręczenia są podawane do wiadomości Użytkownika każdorazowo przed złożeniem danego Zamówienia. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę lub firmy działające na jego zlecenie.

Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.

Użytkownik przed wyborem sposobu doręczenia Zamówienia przed jego złożeniem jest informowany o wartości Zamówienia uprawniającego do ewentualnej, darmowej dostawy.

Użytkownik ma ponadto możliwość odbioru Zamówienia w punkcie odbioru Sprzedawcy.

Informacja o tym, jak szybko Sprzedawca przygotowuje do dostawy albo odbioru Zamówienie podawana jest przy jego opisie, np. „dostawa/odbiór w 2 godziny”. Jest to czas, liczony od momentu potwierdzonego e-mailem przyjęcia Zamówienia chwili przekazania Zamówienia dostawy/do odbioru.

Sprzedawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

Jeżeli w jednym Zamówieniu znajdują się Towary obejmujące Towary na kolejne dni, realizacja będzie przebiegała zgodnie z informacjami podanymi przy Zamówieniu.

Na wyraźne żądanie Klienta wyrażone w komentarzu do Zamówienia, w korespondencji e-mail ze Sprzedawcą lub w rozmowie telefonicznej z BOK, Klient może zażądać zmiany formy dostawy na odbiór osobisty.

Stan realizacji zamówienia można sprawdzić, po zalogowaniu się do Sklepu, klikając na „Moje konto”, a następnie wybierając opcję „Moje zamówienia (stan realizacji)”.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA, REKLAMACJA

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy w związku z zawarciem Umowy sprzedaży Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, jak również Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Klientowi, jeżeli zawarł on Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 3. Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.

 4. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego Towaru wolnego od wad.

 5. W razie niezgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Towarów, których nie zamawiał.

 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

 7. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą:

 • pisemnie na adres: do 31 marca 2024 r. AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie albo od 1 kwietnia 2024 r. CZERSKA 8/10 z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta stolowka.online, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem: Reklamacja – stolowka.online;

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: stolowka@agora.pl

 • drogą telefoniczną pod numerem: 22 555 46 02 w godz. 9:00 – 17:00.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

 • dane pozwalające na identyfikację Klienta;

 • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

 • okoliczności uzasadniające reklamację;

 • podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 1. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od jej przekazania Sprzedawcy. Informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail Klienta bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Towarów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Towarów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 3. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

 • skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11. DANE OSOBOWE

Właściciel Serwisu przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 roku.
 2. Zmiana Regulaminu jest możliwa w każdym czasie, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 3. Właściciel Serwisu publikuje zmiany Regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Z chwilą publikacji zmian Regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu odwiedzenia Serwisu, braku logowania na Koncie (jeśli zostało założone) lub innych niezależnych od Właściciela Serwisu przyczyn.
 6. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Właścicielowi Serwisu pisemnie na adres: 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 lub za pośrednictwem e-mail: stolowka@agora.pl. W takim przypadku konto Użytkownika Serwisu (jeśli zostało założone) będzie bezzwłocznie usunięte przez Właściciela Serwisu.
 7. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
 8. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Właściciela Serwisu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo określane odrębnie.
 9. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.